Dolnośląskie – największe atrakcje

Kiedy wydaje się, że odkryte zostało już wszystko, a zaskoczyć może już niewiele, warto wówczas na nowo poznać tajemniczy Dolny Śląsk.

Wybierając się w ten region, oprócz dobrego nastroju, należałoby zabrać odrobinę więcej… wolnego czasu, bo cóż wybrać spośród nadodrzańskich atrakcji: pałace, uzdrowiska, podziemia, wodospady, góry, parki krajobrazowe… To wszystko znajdziemy na Dolnym Śląsku, który szturmem zdobył serca tysięcy turystów z całego świata.

To chyba najbardziej tajemniczy region w Polsce. Nigdzie indziej nie ma takiego nagromadzenia niezwykłych historii, legend i zagadek. Kryją się w ruinach zamków, murach pałaców, starych sztolniach i kopalniach, korytarzach fortów i jaskiń, opowieściach ludzi.

Do tej pory nie mieliśmy też takiego problemu z wyborem największych atrakcji województwa, a i tak dla wielu osób ta lista będzie niepełna.

Dolnośląskie to przecież piękna przyroda – wyniosła Śnieżka ze „Spodkiem” na szczycie, torfowiska i wodospady Karkonoszy, dziwaczne formy Gór Stołowych i Błędnych Skał, odludne Góry Bystrzyckie, wulkany Gór Kaczawskich, magiczna Ślęża, zaciszne Stawy Milickie i Bory Dolnośląskie, jaskinie i przełomy rzeczne.

Stolicą jest Wrocław – zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, a zarazem centrum gospodarcze, kulturalne i naukowe, którego oddech konkurencji czują największe miasta w Polsce.

To województwo z największą w Polsce ilością pięknych, małych miasteczek, by wymienić tylko Kłodzko, Bystrzycę, Złotoryję, Ząbkowice Śląskie, Ziębice czy Bolesławiec. To legendarne uzdrowiska – Duszniki, Lądek, Polanica, Kudowa czy Cieplice.

Tutaj znajduje się też równie wielkie bogactwo zamków i pałaców z Książem, Czochą, Grodnem, Grodźcem, Wojanowem, Paulinum i innymi obiektami Doliny Pałaców i Ogrodów.

W dolnośląskiem koniecznie trzeba zajrzeć do chociażby kilku starych kopalń, sztolni i podziemi, odwiedzić forty, np. Srebrną Górę – największą górską twierdzę w Europie czy zobaczyć niezwykłe kościoły i sanktuaria w Świdnicy, Jaworze, Lubiążu, Henrykowie czy Wambierzycach. A skarbów jest znacznie więcej…

Dolnośląskie - największe atrakcje
Zamek Książ
W Wał­brzy­chu, w dziel­ni­cy Książ, znaj­du­je się trze­ci naj­więk­szy zamek w kraju. Wznie­sio­ny na stro­mym urwi­sku na wys. 395 m n.p.m , oto­czo­ny buj­nym lasem, sta­no­wi jedną z naj­więk­szych atrak­cji Dol­ne­go Ślą­ska. Sam obiekt po­sia­da prze­szło 400 róż­nych po­miesz­czeń, a w jego są­siedz­twie znaj­dzie­my też pal­miar­nie (Lu­bie­chów), gdzie można po­dzi­wiać prze­szło 80 ga­tun­ków tych eg­zo­tycz­nych ro­ślin. Zamek jest jed­nym z naj­bar­dziej ta­jem­ni­czych ta­kich obiek­tów w Pol­sce, a to za spra­wa owia­nych ta­jem­ni­cą, pod­ziem­nych szy­bów utwo­rzo­nych przez hi­tle­row­ców w cza­sie II wojny świa­to­wej. W po­ło­wie sierp­nia od­bę­dzie się tutaj I Dol­no­ślą­ski Fe­sti­wal Ta­jem­nic.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Kar­ko­no­ski Park Na­ro­do­wy
Kar­ko­no­ski Park Na­ro­do­wy po­dzie­lo­ny jest na trzy ob­wo­dy ochron­ne: Szre­ni­ca, Prze­łęcz i Śnież­ka. Ta ostat­nia sta­no­wi jed­no­cze­śnie naj­wyż­szy szczyt Kar­ko­no­szy i Su­de­tów (1602 m n.p.m). Atrak­cją jest szczyt sam w sobie, jak i ob­ser­wa­to­rium me­te­oro­lo­gicz­ne w kształ­cie słyn­nych spodków. Głów­nym szla­kiem do­trzeć mo­że­my do dwóch, naj­le­piej wy­kształ­co­nych ko­tłów po­lo­dow­co­wych – Śnież­nych Ko­tłów. Po­ni­żej szczy­tu Smo­gor­ni znaj­du­je się 12-me­tro­wa skała gra­ni­to­wa, na­zy­wa­na „Dia­bel­skim Ka­mie­niem”. Nie­zwy­kle po­pu­lar­ne (i pięk­ne) są rów­nież skały zwane Piel­grzy­ma­mi. Naj­wyż­szą ka­ska­dą w Kar­ko­no­szach jest wo­do­spad Ka­mień­czy­ka, któ­re­go próg wzno­si się na wy­so­ko­ści 843 me­trów n.p.m. Jego uro­ko­wi nie oparł się nawet re­ży­ser „Opo­wie­ści z Na­rnii: Ksią­że Ka­spian”- An­drew Adam­son, który na­krę­cił wła­śnie tu klu­czo­we sceny swo­jej pro­duk­cji. Na te­re­nie Kar­ko­no­skie­go Parku Na­ro­do­we­go znaj­dzie­my też tor­fo­wi­sko Upy. Tutaj swoje źró­dła biorą rzeki Upa i Biała Łaba.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Wro­cław
Rynek we Wro­cła­wiu to jeden z naj­cie­kaw­szych ryn­ków sta­ro­miej­skich w Eu­ro­pie. Wraz z naj­więk­szym ra­tu­szem w kraju i ze­spo­łem za­byt­ko­wych ka­mie­nic two­rzy wy­jąt­ko­wy kli­mat tego miej­sca. Do jego serca pro­wa­dzi 11 ulic. Naj­star­szą czę­ścią Wro­cła­wia jest ro­man­tycz­ny Ostrów Tum­ski wraz z ze­spo­łem pięk­nych ko­ścio­łów, wśród któ­rych prym wie­dzie go­tyc­ka ka­te­dra św. Jana Chrzci­cie­la. Pa­no­ra­ma Ra­cła­wic­ka to po­pu­lar­ne mu­zeum sztu­ki sta­no­wią­ce je­dy­ne miej­sce na świe­cie, gdzie oglą­dać można po­zo­sta­łość XIX-wiecz­nej kul­tu­ry ma­so­wej. Temu ogrom­ne­mu ob­ra­zo­wi (15x114m) nada­no od­po­wied­nią per­spek­ty­wę i oświe­tle­nie, dzię­ki czemu prze­no­si od­bior­cę w inną rze­czy­wi­stość. Warto zo­ba­czyć też wi­do­wi­sko­wo-spor­to­wą Halę Stu­le­cia, wpi­sa­ną na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNE­SCO. Przy hali znaj­dzie­my fon­tan­nę mul­ti­me­dial­ną, ogród ja­poń­ski oraz ZOO. Na ko­niec wro­cław­skie kra­sna­le. Któż z nas nie pró­bo­wał od­na­leźć wszyst­kich wro­cław­skich ma­łych skrza­tów? Te fi­gur­ki szyb­ko pod­bi­ły serca wszyst­kich i stały się nie­od­łącz­nym ele­men­tem wro­cław­skiej prze­strze­ni.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Walim – Osów­ka i Góry Sowie
Góry Sowie w oko­li­cach Głu­szy­cy, Rzecz­ki i Wa­li­mia kryją w sobie jedne z naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej ta­jem­ni­czych obiek­tów mi­li­tar­nych w Pol­sce. Od 1943 roku Niem­cy pro­wa­dzi­li tu z ogrom­nym roz­ma­chem prace bu­dow­la­ne pod kryp­to­ni­mem „Riese” („Ol­brzym”). Prze­zna­cze­nie pod­ziem­nych ze­spo­łów sztol­ni, umoc­nień, be­to­no­wych ko­ry­ta­rzy i hal nie zo­sta­ło osta­tecz­nie wy­ja­śnio­ne. Naj­czę­ściej mówi się, że miały kryć tajne kwa­te­ry Adol­fa Hi­tle­ra i fa­bry­ki zbro­je­nio­we do pro­duk­cji taj­nej broni. Sztol­nie Wa­lim­skie, Kom­pleks Osów­ka czy Wło­darz przy­cią­ga­ją mi­ło­śni­ków ta­jem­nic i mi­li­ta­riów.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Do­li­na Pa­ła­ców i Ogro­dów Ko­tli­ny Je­le­nio­gór­skiej
Do­li­na Pa­ła­ców i Ogro­dów Ko­tli­ny Je­le­nio­gór­skiej to wspól­na nazwa dla uni­kal­ne­go kom­plek­su 30 prze­pięk­nych re­zy­den­cji. Na ob­sza­rze za­le­d­wie 102 km2 u pod­nó­ża Kar­ko­no­szy i Rudaw Ja­no­wic­kich zo­ba­czyć można go­tyc­kie zamki i wieże obron­ne, re­ne­san­so­we dwory, ba­ro­ko­we pa­ła­ce i XIX-wiecz­ne, neo­go­tyc­kie, neo­re­ne­san­so­we i kla­sy­cy­stycz­ne re­zy­den­cje, wznie­sio­ne przez naj­wy­bit­niej­szych ar­chi­tek­tów epoki. Re­zy­den­cjom to­wa­rzy­szą roz­le­głe parki kra­jo­bra­zo­we i ogro­dy.
Do naj­słyn­niej­szych obiek­tów na­le­żą pałac Pau­li­num w Je­le­niej Górze, Wieża Ksią­żę­ca w Sie­dlę­ci­nie, dwór w Mnisz­ko­wie, pa­ła­ce w Karp­ni­kach, Łom­ni­cy, Sta­ni­szo­wie
czy Wo­ja­no­wie (na zdję­ciu).
Dolnośląskie - największe atrakcje
Kar­pacz
W do­li­nie rzeki Łom­ni­cy, u stóp Kar­ko­no­szy znaj­du­je się hi­sto­rycz­ny Kar­pacz. Oprócz po­zy­cji po­pu­lar­ne­go ośrod­ka spor­tów zi­mo­wych, mia­sto rów­nież w se­zo­nie let­nim ma czym za­chwy­cić. Do­brze roz­wi­nię­ta sieć ho­te­lo­wo-ga­stro­no­micz­na, szla­ki tu­ry­stycz­ne o róż­nym stop­niu trud­no­ści oraz licz­ne za­byt­ki – wielu już do­ce­ni­ło uroki tego miej­sca. Będąc w Kar­pa­czu warto od­wie­dzić Mu­zeum Za­ba­wek, ko­ściół Na­wie­dze­nia NMP z 1910r. oraz dawny dwo­rzec ko­le­jo­wy z wiatą pe­ro­no­wą. Punk­tem obo­wiąz­ko­wym jest czyli ko­ściół Gór­ski Na­sze­go Zba­wi­cie­la, który zo­stał tu prze­nie­sio­ny aż z… Nor­we­gii, ści­ślej z miej­sco­wo­ści Vang. Wy­bu­do­wa­ny zo­stał z so­sno­wych bali, bez uży­cia gwoź­dzi, za po­mo­cą drew­nia­nych złą­czy cie­siel­skich. Wnę­trze świą­ty­ni ukry­wa ory­gi­nal­ne rzeź­by i zdo­bie­nia. W XIX wieku do­bu­do­wa­no do ko­ścio­ła ka­mien­ną dzwon­ni­cę.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Park Na­ro­do­wy Gór Sto­ło­wych
Tuż przy gra­ni­cy pol­sko-cze­skiej, na te­re­nie Su­de­tów Środ­ko­wych, roz­cią­ga się Park Na­ro­do­wy Gór Sto­ło­wych. Sły­nie on z nie­zwy­kłych form skal­nych przy­bie­ra­ją­cych roz­ma­ite kształ­ty, wą­skich la­bi­ryn­tów przejść i wspa­nia­łych wi­do­ków. Naj­wyż­sze wznie­sie­nia to Szcze­li­niec Wiel­ki (919 m n.p.m) oraz Skal­niak (915 m n.p.m). W „skal­nym mie­ście” na Szcze­liń­cu zo­ba­czy­my Ma­mu­ta, Wiel­błą­da, Sło­nia i śnieg za­le­ga­ją­cy ca­ło­rocz­nie w Pie­kieł­ku; w Błęd­nych Ska­łach – Kurzą Stop­kę, w Skal­nych Grzy­bach – Bo­ro­wi­ka i Pin­gwin­ki, a wśród Łę­życ­kich Ska­łek uni­ka­to­wą „Sa­wan­nę Afry­kań­ską”. Park obej­mu­je ob­szar 63 km. Mo­że­my tutaj po­dzi­wiać rów­nież chro­nio­ne ga­tun­ki ro­ślin jak: śnie­ży­ca wio­sen­na, lilia zło­to­głów czy zi­mo­wit je­sien­ny i przy odro­bi­nie szczę­ścia spo­tkać je­le­nie, dziki, sarny, kuny, ła­si­ce oraz jeże.
Dolnośląskie - największe atrakcje
By­strzy­ca Kłodz­ka
To bez wąt­pie­nia jedno z naj­pięk­niej­szych mia­ste­czek re­gio­nu, cho­ciaż dość rzad­ko od­wie­dza­nych. Te­ra­so­wa pa­no­ra­ma śre­dnio­wiecz­ne­go mia­sta jest po­rów­ny­wa­na z mia­stecz­ka­mi Pi­re­ne­jów, Włoch czy z nie­miec­kim Ro­then­bur­giem. Jest jed­nym z bar­dzo nie­wie­lu miast w Pol­sce i całej Eu­ro­pie, które mają tak do­sko­na­le za­cho­wa­ne śre­dnio­wiecz­ne mury obron­ne, wraz z basz­ta­mi – bra­ma­mi wpro­wa­dza­ją­cy­mi do wnę­trza kom­plek­su miej­skie­go, o ukła­dzie ulic i za­bu­do­wy nie zmie­nio­nych od czasu po­wsta­nia mia­sta. Do wy­jąt­ko­wych atrak­cji By­strzy­cy Kłodz­kiej za­li­czyć rów­nież trze­ba Mu­zeum Fi­lu­me­ni­stycz­ne z bo­ga­ty­mi zbio­ra­mi przed­mio­tów do nie­ce­nia ognia, opa­ko­wań i ety­kiet za­pał­cza­nych z róż­nych czę­ści świa­ta.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Twier­dza Srebr­na Góra
Twier­dza to w rze­czy­wi­sto­ści grupa for­tów i ba­stio­nów wzno­szą­cych się nad mia­stecz­kiem. To naj­więk­sza w Eu­ro­pie gór­ska twier­dza. Don­żon stwo­rzo­ny zo­stał z czte­rech ba­stio­nów wie­żo­wych, a obec­nie na jego te­re­nie utwo­rzo­no mu­zeum cięż­kiej broni pal­nej. Jego ko­ro­nę wień­czy do­sko­na­ły punkt ob­ser­wa­cyj­ny na góry Bardz­kie. W 2004 roku srebr­no­gór­ska twier­dza zy­ska­ła miano po­mni­ka hi­sto­rii.
Dolnośląskie - największe atrakcje

 

Świd­ni­ca
Za­byt­ko­wy rynek tego ka­me­ral­ne­go mia­stecz­ka jest uwa­ża­ny za jeden z naj­pięk­niej­szych w całym wo­je­wódz­twie. Prze­sia­du­ją w jed­nej z licz­nych ka­wia­re­nek, de­lek­tu­jąc się zna­nym świd­nic­kim piwem warto po­po­dzi­wiać dwu­skrzy­dło­wy ra­tusz, zbu­do­wa­ny w la­tach 1896-1897. Spa­ce­rem mo­że­my do­trzeć do placu Jana Pawła II z ka­te­drą ze 101,5-me­tro­wą go­tyc­ką wieżą. W po­bli­żu po­ło­żo­ny jest też chyba naj­więk­sza atrak­cja mia­sta – Ko­ściół Po­ko­ju, wpi­sa­ny na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNE­SCO. Drugi taki obiekt znaj­du­je się w Ja­wo­rze.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ru­da­wy Ja­no­wic­kie
W Ru­da­wach Ja­no­wic­kich naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się So­ko­li­ki – miej­sce świet­nie znane szcze­gól­nie wśród wspi­na­czy skał­ko­wych. Tuż obok po­dzi­wiać można czte­ry ko­lo­ro­we je­zior­ka po­wsta­łe w miej­scu daw­nych wy­ro­bisk nie­miec­kich ko­pal­ni. W wol­nym cza­sie za­chę­ca­my do od­wie­dze­nia zamku w Bol­czo­wie. Ja­no­wi­ce Wiel­kie peł­nią funk­cję mia­sta let­ni­sko­we­go, sta­no­wią­ce­go punkt ba­zo­wy wy­cie­czek gór­skich w Ru­da­wy oraz Góry So­ko­le.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Mię­dzy­gó­rze oraz masyw Śnież­ni­ka
Wieś u pod­nó­ża Śnież­ni­ka to XVI-wiecz­ne osie­dle za­ło­żo­ne przez drwa­li i wę­gla­rzy. Wi­zy­tów­ką Mię­dzy­gó­rza są drew­nia­ne i ka­mien­no-drew­nia­ne domy w stylu ty­rol­skim – z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi rzeź­bie­nia­mi, bal­ko­na­mi i kruż­gan­ka­mi. Na­zy­wa­na jest z tego po­wo­du „Małym Ty­ro­lem”. W XIX wieku stała się nie­miec­kim ku­ror­tem wy­po­czyn­ko­wym z za­bu­do­wą w stylu szwaj­car­skim i do dziś in­fra­struk­tu­ra tu­ry­stycz­na jest do­brze roz­wi­nię­ta, a miej­sco­wość służy jako baza wy­pa­do­wa dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną pie­szo zdo­być Masyw Śnież­ni­ka. Naj­więk­szą przy­rod­ni­czą atrak­cją miej­sco­wo­ści jest 22-me­tro­wy wo­do­spad, któ­re­go szu­kać na­le­ży w prze­ło­mie rzeki Wilcz­ki. Pod szczy­tem góry Iglicz­na wy­bu­do­wa­no Sank­tu­arium Maria Śnież­na utrzy­ma­ne w póź­no­ba­ro­ko­wym stylu.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zamek Gro­dziec i Góry Ka­czaw­skie
Na stro­mym zbo­czu wsi Gro­dziec wnosi się mo­nu­men­tal­ny zamek o tej samej na­zwie. Skła­da się z pa­ła­cu głów­ne­go, wieży pół­noc­nej i ma­syw­ne­go don­żo­na. Obiekt zo­stał wy­bu­do­wa­ny w stylu póź­no­go­tyc­kim. Zamek ster­czy na szczy­cie bli­sko 400-me­tro­wej skały, która jest… po­wul­ka­nicz­nym wzgó­rzem. Gro­dziec jest jedną z naj­więk­szych atrak­cji Po­gó­rza Ka­czaw­skie­go i Gór Ka­czaw­skich, na­zy­wa­nych po­pu­lar­nie „Kra­iną Wy­ga­słych Wul­ka­nów”. Tu­tej­szy kra­jo­braz ukształ­to­wa­ły pro­ce­sy wul­ka­nicz­ne, które przy­czy­ni­ły się do wy­two­rze­nia ba­zal­to­wych ko­mi­nów w Wil­czej Górze, Ostrzy­cy Pro­bosz­czo­wic­kiej czy Czar­tow­skiej Skały. Ma­low­ni­cze stoż­ki, od­sło­nię­cia skał, ka­mie­nio­ło­my, wą­wo­zy to tylko kilka z po­wo­dów, dla któ­rych trze­ba tu przy­je­chać.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Szklar­ska Po­rę­ba
W Szklar­skiej Po­rę­bie znaj­dzie­my wiele atrak­cji tu­ry­stycz­nych, które sku­tecz­nie za­ab­sor­bu­ją nas na wiele go­dzin. Na po­czą­tek Kru­cze Skały znaj­du­ją­ce się na pra­wym brze­gu rzeki Ka­mien­nej. Prze­kra­cza­jąc gra­ni­cę Kar­ko­no­skie­go Parku Na­ro­do­we­go, na wy­so­ko­ści 1362 m n.p.m, warto zdo­być Szre­ni­cę, z któ­rej roz­po­ście­ra się wy­jąt­ko­wy widok na Góry Izer­skie. Szklar­ska Po­rę­ba to oczy­wi­ście jeden z naj­bar­dziej kli­ma­tycz­nych gór­skich ku­ror­tów w Pol­sce. Będąc w Szklar­skiej Po­rę­bie można też od­wie­dzić nadal dzia­ła­ją­cą leśną hutę, spró­bo­wać po­ko­nać naj­wyż­szą w Pol­sce zjeż­dżal­nię gra­wi­ta­cyj­ną oraz od­wie­dzić starą chatę wa­loń­ską. Cie­ka­wy obiekt sta­no­wią, uło­żo­ne na sobie, kil­ku­me­tro­we skały gra­ni­to­we le­piej znane jako Chy­bo­tek. Roz­ko­ły­sa­nie naj­wyż­sze­go i naj­więk­sze­go ka­mie­nia nie wy­ma­ga du­że­go na­kła­du siły, przez co każdy może wpra­wić ten oso­bli­wy obiekt w bu­ja­nie.
Nie­da­le­ko Szklar­skiej Po­rę­by, przy dro­dze kra­jo­wej E65, w en­kla­wie Kar­ko­no­skie­go Parku Na­ro­do­we­go, znaj­du­je się wo­do­spad Szklar­ki. Łatwo do­stęp­ny jest drugą, naj­wyż­szą ka­ska­dą w pol­skich Kar­ko­no­szach. Z wy­so­ko­ści 13,3 m spada sze­ro­kim stru­mie­niem zwę­ża­ją­cym się ku do­ło­wi.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ja­ski­nia Niedź­wie­dzia
Naj­więk­sza ja­ski­nia w Su­de­tach sły­nie z bo­ga­tej szaty na­cie­ko­wej przy­bie­ra­ją­cej wsze­la­kie formy – sta­lak­ty­tów, sta­lag­mi­tów, ka­skad, dra­pe­rii czy pereł ja­ski­nio­wych. W ja­ski­ni żyją nie­to­pe­rze, a swoją nazwę za­wdzię­cza od­kry­ciom szcząt­ków niedź­wie­dzi (żyły tu też inne zwie­rzę­ta). Łącz­na dłu­gość ko­ry­ta­rzy ja­ski­ni prze­kra­cza 2,5 km, wy­jąt­ko­wą czę­ścią jest sala „Szam­pań­ska” o wy­so­ko­ści 50 me­trów, na­to­miast w 2012 r. od­kry­to naj­więk­szą salę w ja­ski­ni. Zwana salą Ma­sto­don­ta prze­strzeń ma ponad 100 me­trów dłu­go­ści, do 30 me­trów wy­so­ko­ści oraz 30-40 me­trów sze­ro­ko­ści.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie
Dwór Ry­ce­rza Kauf­fun­ga – to naj­star­szy bu­dy­nek miesz­kal­ny w mie­ście, który kryje obec­nie Izbę Pa­mią­tek Re­gio­nal­nych. Znaj­du­je się tu rów­nież la­bo­ra­to­rium… dok­to­ra Fran­ken­ste­ina, za­wie­ra­ją­ce wy­sta­wę oso­bli­wych przed­mio­tów sko­re­lo­wa­nych z hi­sto­rią o zna­nym po­two­rze. Dla­cze­go wła­śnie tu? Do 1945 r. Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie no­si­ły nazwę Fran­ken­ste­in, a kilka mrocz­nych hi­sto­rii wy­wo­dzi le­gen­dę o na­ro­dzi­nach po­two­ra wła­śnie tu. W mie­ście warto zo­ba­czyć XVI-wiecz­ny most św. Jana oraz ruiny re­ne­san­so­we­go zamku z pół­ko­li­stą at­ty­ką. W cen­trum mia­sta nie spo­sób przejść obo­jęt­nie obok Krzy­wej Wieży, sta­no­wią­cej po­zo­sta­łość po mu­rach obron­nych.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Złoty Stok
Złoty Stok to jeden z naj­star­szych ośrod­ków gór­ni­czo-hut­ni­czych w całym kraju. Mia­stecz­ko obec­nie znane jest głów­nie z Mu­zeum Gór­nic­twa i Hut­nic­twa Złota, na­zy­wa­ne­go po­tocz­nie ko­pal­nią złota. W mu­zeum można obej­rzeć wy­sta­wę przed­sta­wia­jąc dzie­je lo­kal­ne­go gór­nic­twa, zo­ba­czyć 10-me­tro­wy pod­ziem­ny wo­do­spad i płu­ka­nie złota, prze­pły­nąć część trasy ło­dzią, prze­je­chać się ko­lej­ką ko­pal­nia­ną oraz zaj­rzeć do Mu­zeum Mi­ne­ra­łów, jak i Mu­zeum… Prze­stróg, Uwag i Apeli.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Uzdro­wi­ska – Dusz­ni­ki, Lądek, Po­la­ni­ca, Ku­do­wa, Dłu­go­po­le
Dol­no­ślą­skie to rów­nież re­gion, w któ­rym można za­dbać o swoje zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie. Naj­słyn­niej­szy­mi uzdro­wi­ska­mi są Dusz­ni­ki-Zdrój, Po­la­ni­ca-Zdrój, Lą­dek-Zdrój i Ku­do­wa-Zdrój. W dziel­ni­cach uzdro­wi­sko­wych nie bra­ku­je sa­na­to­riów, par­ków, pi­jal­ni wód, tras spa­ce­ro­wych. Każde mia­sto ofe­ru­je jed­nak wiele za­byt­ków i atrak­cji. W Dusz­ni­kach znaj­du­je się mu­zeum pa­pier­nic­twa, ko­ściół pa­ra­fial­ny Pio­tra i Pawła z am­bo­ną w kształ­cie wie­lo­ry­ba, klasz­tor fran­cisz­ka­nów oraz dwo­rek Fry­de­ry­ka Cho­pi­na; Po­la­ni­ca sły­nie z fe­sti­wa­li i kon­cer­tów, Lądek z za­byt­ko­wych willi i sa­na­to­rium Woj­ciech
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ka­pli­cy Cza­szek w Czerm­nej.
Ten oso­bli­wy sa­kral­ny za­by­tek znaj­dzie­my w do­li­nie rzeki Czerm­ni­cy, nie­speł­na ki­lo­metr od cen­trum Ku­do­wy-Zdro­ju. Wnę­trze ka­pli­cy wy­peł­nia bli­sko 3 ty­sią­ce cia­sno uło­żo­nych cza­szek i kości ludz­kich. Ko­lej­ne 20 do 30 ty­się­cy ukry­te jest w kryp­cie pod ka­pli­cą. Ka­pli­cę, przez osiem lat, bu­do­wał ksiądz Wa­cław To­masz­ka.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zamek Czo­cha
XIII-wiecz­ny zamek zo­stał wy­bu­do­wa­ny z ini­cja­ty­wy cze­skie­go króla Wa­cła­wa II. Jego ma­low­ni­cze po­ło­że­nie w do­li­nie rzeki Kwisy przy­cią­ga każ­de­go roku setki tu­ry­stów. Pobyt w zamku może zo­stać uroz­ma­ico­ny ry­cer­skim po­ka­zem po­je­dyn­ków oraz de­gu­sta­cją mio­dów pit­nych wy­twa­rza­nych w pod­zie­miach zam­ko­wej wi­niar­ni. Dla chęt­nych ist­nie­je moż­li­wość obej­rze­nia sali tor­tur oraz mu­zeum przed­zam­cza. W okre­sie wa­ka­cyj­nym można wy­brać się na wy­ciecz­kę stat­kiem po je­zio­rze Le­śniań­skim.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ślęża
Masyw Ślęży to naj­wyż­sza część Przed­gó­rza Su­dec­kie­go (718 m n.p.m.). Przed ty­sią­ca­mi lat było to cen­trum kultu so­lar­ne­go ple­mion ca­łe­go Ślą­ska. Szczyt wznie­sie­nia usia­ny jest ka­mien­ny­mi krę­ga­mi, zaś po­ni­żej wi­docz­na jest brama oraz ogro­dze­nie z murem opo­ro­wym. Od­wie­dzić można rów­nież ko­ściół Na­wie­dze­nia Naj­święt­szej Marii Panny wpi­sa­ny na listę za­byt­ków Na­ro­do­we­go In­sty­tu­tu Dzie­dzic­twa. Punk­tem wy­pa­do­wym w Masyw Ślęży jest mia­stecz­ko So­bót­ka.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Bardo
W Gó­rach Bardz­kich, we wschod­niej czę­ści Su­de­tów, ukry­te jest małe mia­stecz­ko Bardo. Znane jest przede wszyst­kim z ba­ro­ko­we­go ko­ścio­ła Na­wie­dze­nia NMP, który sta­no­wi cel wy­cie­czek dla piel­grzy­mów z ca­łe­go kraju. Warto wejść na górę Bardz­ką wzno­szą­cą się 583 m n.p.m oraz górę Ró­żań­co­wą z ka­pli­ca­mi wy­bu­do­wa­ny­mi przy dro­dze, by zo­ba­czyć mia­sto i prze­łom Nysy Kłodz­kiej.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zgo­rze­lec
Mia­sto, w któ­rym słoń­ce za­cho­dzi naj­póź­niej? To musi być Zgo­rze­lec, a wszyst­ko przez pięt­na­sty po­łu­dnik ziem­ski prze­bie­ga­ją­cy przez mia­stecz­ko. Znany bar­dziej jako przej­ście gra­nicz­ne, sta­no­wi rów­nież cie­ka­wą atrak­cję tu­ry­stycz­ną. Jedną z nich jest moż­li­wość prze­kro­cze­nia gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej za­byt­ko­wym wia­duk­tem ko­le­jo­wym z 1846 roku. Zo­ba­czyć można też dom Ja­ku­ba Bohme, w któ­re­go wnę­trzach znaj­dzie­my licz­ne wy­sta­wy sztu­ki. Na więk­szą uwagę za­słu­gu­je rów­nież am­fi­te­atr oraz gmach miej­skie­go domu kul­tu­ry. Zgo­rze­lec to rów­nież od­ci­nek drogi świę­te­go Ja­ku­ba, czyli szla­ku pro­wa­dzą­ce­go do hisz­pań­skie­go mia­sta San­tia­go de Com­po­ste­la, do­brze zna­ne­go wśród piel­grzy­mów z ca­łe­go świa­ta.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Stawy Mi­lic­kie i Mi­licz
Mi­lic­kie stawy o łącz­nej po­wierzch­ni 77 km2 zo­sta­ły za­ło­żo­ne w XIII wieku i szyb­ko zy­ska­ły miano naj­więk­sze­go ośrod­ka ho­dow­li kar­pia w Eu­ro­pie. Znaj­du­je się tu re­zer­wat ptac­twa wod­ne­go i błot­ne­go. Spo­tkać tu można żu­ra­wia, ła­bę­dzia nie­me­go, gęś gę­ga­wę, bie­li­ka czy or­li­ka krzy­kli­we­go; w sumie około 270 ga­tun­ków.
Cen­trum re­gio­nu sta­no­wi Mi­licz z ru­ina­mi XIV-wiecz­ne­go zamku, pa­ła­cem oko­lo­nym 200-let­nim par­kiem w stylu an­giel­skim oraz ko­ścio­łem św. An­drze­ja Bo­bo­li.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Hen­ry­ków
Jest to dawna wieś klasz­tor­na po­ło­żo­na tuż pod Wzgó­rza­mi Strze­liń­ski­mi nad Oławą. Hen­ry­ków to rów­nież część Mię­dzy­na­ro­do­we­go Szla­ku Cy­ster­skie­go, gdyż tu znaj­du­je się jeden z naj­więk­szych i naj­pięk­niej­szych po­cy­ster­skich ze­spo­łów klasz­tor­nych. Dziś opac­two to przede wszyst­kim go­tyc­ki ko­ściół klasz­tor­ny, któ­re­go wnę­trza za­ska­ku­ją ba­ro­ko­wym sty­lem oraz sporą ilo­ścią ob­ra­zów i po­li­chro­mii. Opac­two sły­nie rów­nież jako miej­sce po­wsta­nia „Księ­gi hen­ry­kow­skiej” – za­byt­ku pi­śmien­nic­twa, w któ­rym zna­le­zio­no pierw­sze zda­nie w ję­zy­ku pol­skim. W ogro­dach pa­ła­co­wych ro­śnie wy­jąt­ko­wo oka­za­ły, 11-me­tro­wej wy­so­ko­ści cis. Warto od­wie­dzić rów­nież inne, pięk­ne opac­twa cy­ster­skie na Dol­nym Ślą­sku – Lu­biąż i Krze­szów oraz „ślą­ską Je­ro­zo­li­mę” – Wam­bie­rzy­ce z ba­zy­li­ką pw. Na­wie­dze­nia Naj­święt­szej Marii Panny.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zamek Klicz­ków
Na skra­ju Pusz­czy Zgo­rze­lec­kiej wzno­si się zamek Klicz­ków. Po grun­to­wa­nym od­re­stau­ro­wa­niu na jego te­re­nie mie­ści się cen­trum szko­le­nio­wo-wy­po­czyn­ko­we. Obiekt skła­da się z dwóch, pięk­nych dzie­dziń­ców wraz ze neo­re­ne­san­so­wy­mi i neo­go­tyc­ki­mi skrzy­dła­mi miesz­kal­ny­mi. W jego wnę­trzach obej­rzeć można dawną bi­blio­te­kę, salę dwor­ską, salę ko­min­ko­wą i salę te­atral­ną.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Kłodz­ko
Ma­low­ni­czo i stra­te­gicz­nie po­ło­żo­ne w do­li­nie Nysy mia­sto jest szcze­gól­nie bo­ga­te w zróż­ni­co­wa­ne za­byt­ki, a do naj­waż­niej­szych z nich na­le­żą ba­stio­no­wa twier­dza zbu­do­wa­na przez Pru­sa­ków, go­tyc­ki most św. Jana na Mły­nów­ce, ba­ro­ko­wy ze­spół klasz­tor­ny i pod­zie­mia miej­skie. Inne in­te­re­su­ją­ce obiek­ty to ra­tusz z re­ne­san­so­wą wieżą oraz dawne ko­le­gium je­zu­ic­kie. Uro­kli­we Kłodz­ko naj­le­piej od­kry­wać dzię­ki nie­spiesz­nym spa­ce­rom i po­trak­to­wać jako bazę wy­pa­do­wą w Ko­tli­nę Kłodz­ką, nie­od­le­głe pasma Su­de­tów i do po­bli­skich uzdro­wisk.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zamek Choj­nik
Nie­da­le­ko Szklar­skiej Po­rę­by na wy­so­kiej skale stoi zamek Choj­nik. Przy­jem­ny spa­cer na szczyt czeka nas z So­bie­szo­wa. Zam­ko­we ruiny utrzy­ma­ne są w do­brym sta­nie i więk­szość po­miesz­czeń udo­stęp­nio­na jest zwie­dza­ją­cym. Na dzie­dziń­cu uwagę przy­ku­wa za­byt­ko­wy prę­gierz, zaś na te­re­nie obiek­tu można po­strze­lać z kuszy, przy­mie­rzyć ry­cer­ską zbro­ję oraz za­ku­pić wy­bi­ja­ny na miej­scu „denar Ja­gieł­ły”.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Lwó­wek Ślą­ski
Na lewym brze­gu rzeki Bóbr, wśród wznie­sień Po­gó­rza Izer­skie­go, znaj­dzie­my po­wia­to­we mia­stecz­ko Lwó­wek Ślą­ski. Jest to jedno z naj­star­szych miast Dol­ne­go Ślą­ska. Przez miej­sco­wość prze­bie­ga­ją szla­ki tu­ry­stycz­ne, spo­śród któ­rych naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cie­szy się szlak zie­lo­ny w kie­run­ku Gry­fo­wa Ślą­skie­go i Bo­le­sław­ca. Za­byt­ko­wa za­bu­do­wa rynku oraz XIII-wiecz­ny ra­tusz sta­no­wią cie­ka­wą atrak­cję tu­ry­stycz­ną. W mie­ście zo­ba­czyć mo­że­my też po­fran­cisz­kań­ski ze­spół klasz­tor­ny, bu­dy­nek daw­nych ław chle­bo­wych i szew­skich oraz ka­mien­ny most na rzece.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zamek Bol­ków
Na wy­so­kiej, zam­ko­wej skar­pie wzno­si się zamek w Bol­ko­wie. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną czę­ścią zamku jest wieża z dzio­bem. Co cie­ka­we, w naj­niż­szej czę­ści wieży znaj­dzie­my dawny loch gło­do­wy, a w czę­ści re­ne­san­so­wej – dom nie­wiast. Jed­nak za­cho­wa­ny śre­dnio­wiecz­ny układ murów obron­nych oraz ze­spół bu­dyn­ków miesz­kal­nych two­rzą nie­za­po­mnia­ny kli­mat tego miej­sca. Obec­nie zamek jest sie­dzi­bą od­dzia­łu Mu­zeum Kar­ko­no­skie­go, a na jego te­re­nie rok­rocz­nie od­by­wa się słyn­ne Ca­stle Party – im­pre­za fanów mu­zy­ki go­tyc­kiej, roc­ko­wej i me­ta­lo­wej.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Zło­to­ry­ja
W prze­szło­ści na­zwa­ne Aurum, Zło­to­ry­ja była zna­nym miej­scem wy­do­by­cia złota. Mia­sto sły­nie z cie­ka­we­go usy­tu­owa­nia na ska­li­stym wznie­sie­niu ponad Ka­cza­wą. W mie­ście ist­nie­ją dwa punk­ty wi­do­ko­we: XV-wiecz­na basz­ta Ko­wal­ska i XIII-wiecz­na wieża ko­ścio­ła Na­ro­dze­nia NMP. W cen­trum mia­sta znaj­du­ją się za­byt­ko­we ka­mie­ni­ce i neo­re­ne­san­so­wy ra­tusz. Uwagę zwra­ca też Fon­tan­na Del­fi­na z 1604 roku. Ko­niecz­nie trze­ba od­wie­dzić mu­zeum złota i sztol­nie ko­pal­ni Au­re­lia, naj­le­piej w trak­cie Fe­sti­wa­lu Płu­ka­nia Złota.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Chełm­sko Ślą­skie
Do naj­waż­niej­szych za­byt­ków miej­sco­wo­ści na­le­ży ple­ba­nia wraz z ko­ścio­łem Świę­tej Ro­dzi­ny, za­byt­ko­wy cmen­tarz rzym­sko­ka­to­lic­ki i ze­spół drew­nia­nych domów „Dwu­na­stu Apo­sto­łów” – wy­bu­do­wa­ny dla ba­war­skich tka­czy. Obec­nie znaj­dzie­my tutaj warsz­ta­ty rze­mieśl­ni­cze oraz eks­po­zy­cję mu­ze­al­ną. Warto też prze­mie­rzyć miej­ski rynek wraz z za­byt­ko­wą za­bu­do­wą.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ko­wa­ry
Do za­byt­ko­wej ko­pal­ni uranu w Ko­wa­rach pro­wa­dzą ma­low­ni­cze dróż­ki wzdłuż ma­łe­go po­to­ku.
Obec­nie na te­re­nie sztol­ni utwo­rzo­ny zo­stał pod­ziem­ny szlak tu­ry­stycz­ny, sa­na­to­rium oraz hotel. Zo­ba­czyć można m.​in. od­kry­tą żyłę rudy uranu, któ­rej ob­ser­wa­cja wy­ma­ga za­cho­wa­nia od­po­wied­nie­go dy­stan­su bez­pie­czeń­stwa. Oprócz tego warto za­zna­jo­mić się z wy­sta­wą na­rzę­dzi i tech­nik gór­ni­czych mi­nio­nych dekad. W Ko­wa­rach znaj­du­je się też Park Mi­nia­tur Za­byt­ków Dol­ne­go Ślą­ska, gdzie znaj­dzie­my mini wer­sje pa­ła­ców, zam­ków, ko­ścio­łów oraz sta­ró­wek miast wo­je­wódz­twa.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Ka­mie­niec Ząb­ko­wic­ki
Wi­zy­tę trze­ba roz­po­cząć od nie­zwy­kłe­go pa­ła­cu kró­lew­ny Ma­rian­ny Wil­hel­mi­ny Orań­skiej, z czte­re­ma 34-me­tro­wy­mi wie­ża­mi, ogrom­ny­mi ta­ra­sa­mi oraz za­byt­ko­wym dzie­dziń­cem. Tuż obok od­na­leźć można bu­dy­nek daw­ne­go kon­wen­tu za­kon­ne­go, w któ­re­go wnę­trzach obec­nie mie­ści się mu­zeum re­gio­nal­ne z nie­zwy­kłym zbio­rem or­na­tów. Przed bu­dyn­kiem klasz­to­ru po­sta­wio­no fi­gu­rę św. Flo­ria­na – pa­tro­na stra­ża­ków.
Dolnośląskie - największe atrakcje
Je­le­nia Góra
Wy­ciecz­kę po tym uro­kli­wym mie­ście warto roz­po­cząć od kla­sy­cy­stycz­ne­go ra­tu­sza i rynku miej­skie­go. Na miej­scu daw­nej stud­ni znaj­dzie­my obec­nie rzeź­bę Nep­tu­na, sym­bo­li­zu­ją­cą dawne re­la­cje ku­piec­kie, jakie łą­czy­ły lo­kal­nych kup­ców z kra­ina­mi za­mor­ski­mi. Tuż przy wjeź­dzie do mia­sta znaj­du­je się wieża bramy zam­ko­wej, która jest w pełni do­stęp­na dla zwie­dza­ją­cych. Na Wzgó­rzu Krzy­wo­uste­go znaj­dzie­my wieże wi­do­ko­wą przy­po­mi­na­ją­cą la­tar­nię mor­ską. Warto rów­nież zo­ba­czyć ko­ściół św. Jana Chrzci­cie­la zbu­do­wa­ny przez zakon cy­ster­sów. Wnę­trza świą­ty­ni skry­wa­ją m.​in. obraz Mi­cha­ła Wil­l­man­na, zwa­ne­go ślą­skim Ra­fa­elem.
Źródło:Onet.pl